Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

Sivas - İmranlıSivas - İmranlı
ÇANDIRÇANDIR
KöyüKöyü
wwwwww
candirkoyudernegicandirkoyudernegi
netnet
Yeni sitemizin tasarımı ve kullanışı nasıl
Anket Anket

Dernek
Dernek Logosu Dernek Logosu

Basın Bülteni Basın Bülteni


Radyo Radyo

Çeşitli Bilgiler Çeşitli Bilgiler


EtkinlikEtkinlik Kayıt Formu Kayıt FormuEtkinliklere kaydolmak için tıklayınız
UlaşımUlaşım Krokisi Krokisi
İletişimİletişim Formu Formuinfo@candirkoyudernegi.net
SohbetSohbet Bölümü BölümüDolu dolu ve hoşça vakit geçirmek için
DavetDavet Bölümü BölümüTanıdıklarınızı çağırın sitemizi canlandırın
Reklamlar Reklamlar

Memurlar Memurlar

İMRANLI İLÇEMİZİ TANIYALIM

Sivas ilinin en do?usunda bulunan ilçesidir ve il merkezine 104 km uzakl?ktad?r.?lcenin yüzölcümü 1.229 km2 ve denizden yüksekligi 1650 metredir. Imranli, dogusunda Erzincan iline bagli Refahiye ilcesiyle, güneyinde Divrigi, batisinda Zara ve kuzeyinde ise Susehri ve Akincilar ilceleriyle komsudur.Ilçenin günümüzde merkez ilceden baska Karacaören isimli bir bucagi, 102 köyü ve 38 mezrasi vardir.


Nüfus 

Merkez nüfusu 4.015, toplam nüfusu 7.532´dir (2008 ADNKS). Sivas il merkezine uzakl??? 104, Erzincan il merkezine ise 144 kilometredir. Ba?l?ca gelir kaynaklar? tar?m ve hayvanc?l?kt?r. 1948 yilinda ilçe olduktan sonra normal bir geli?im gösteren ilçenin nüfusu, 1990 nüfus say?m?nda 21.649?a, 2000 yilinda 13.883`e, ve son olarak 2008 yilindada 7.532`ye düsmüs.Ilcede Sivas genelinde oldugu gibi cok büyük göc olaylari yasanmis. Sade Istanbul`da 100 bin civarinda Imranli`li ikamet etmektedir. Ayrica Ankara, Izmir, Bursa, Adana, Mersin, Gebze ve yurtdisindada bir cok Imranli`liya rastlanabilinir.

Tarihi 

?mranl? ve çevresinin, tarihi süreç içerisinde Hitit, Pers, ?skender, Roma ve Bizans ?mparatorluklar?n?n hakimiyeti alt?na kald??? bilinmektedir. Yine tarihi kaynaklarda bölgenin zaman zaman Müslüman Araplar?n eline geçti?i ve Malazgirt sava?? sonras?nda da Bizansl?lar ile yap?lan anla?ma gere?ince K?z?l?rmak yay?n?n d???nda kalan yerlerin do?usu ile beraber bu bölgenin Türk idaresi alt?na girdi?i kaydedilmektedir. ?mranl? ve çevresinde 1075 y?l?nda Dani?mentliler, 1174 y?l?nda Selçuklular, 1243 Köse Da?? Sava??ndan sonra Mo?ollar 1340?l? y?llarda Eretna Beyli?i, 1381-1398 y?llar? aras?nda Kad? Burhaneddin ve daha sonra da Osmanl?lar hüküm sürmü?tür. Y?llard?r farkl? kültürlerin karde?çe bir arada ya?ad?klar? bir bölge olan ?mranl? ilçesinin ilk defa kimler taraf?ndan ve ne zaman kuruldu?u bilinmemekle beraber bölgenin canl?l??? 93 harbi olarak bilinen 1876 Osmanl?-Rus sava??yla artm??t?r. ?mranl? geçmi?inde çok yo?un bir orman dokusuna sahip olmas?yla bilinir. Bu sebepten devrinin önemli bir yerle?im yeri olan Zara?n?n do?usunda kalan bu yörede dikkate de?er bir yerle?im yeri bulunmamaktad?r. Bat?l? ara?t?rmac? Sinclair 1372 y?l?nda Zara?n?n do?usundaki bugünkü ?mranl? civar?n?n a??r? derecede ormanla?m?? oldu?unu ve belki de bu yüzden çok az say?da seyyah?n Zara?n?n do?usunda ?imdiki karayolu istikametinde seyahat etti?ini ileri sürmektedir. ?mranl? ve civar?nda önemli herhangi bir kentin olmamas? ve bölgenin a??r? ormanl?k olmas? gibi sebeplerden dolay?, 17. yüzy?lda ya?am?? olan Osmanl? seyyah? Evliya Çelebi dahi Sivas?tan Erzincan?a ve Erzurum?a Zara ve Su?ehri üzerinden seyahat etmi?tir. Bu tespit baz? Sivas Salnameleri (Y?ll?k) taraf?ndan da desteklenmektedir. Hicri 1308 (1890 ? 1891) tarihli Sivas Salnamesi?ne göre de Zara kazas?n?n Aba? ve Çit nahiyelerinde görkemli bir orman bulunmaktad?r. Selçuklu ve beylikler zaman?nda bölgeye Türkmen boylar?ndan göçler olmu?tur. Kanuni Sultan Süleyman ve Sultan Abdülmecit zaman?ndaki göçler sebebiyle de fazla nüfusa sahip olmayan bölgenin demografisi yeniden ?ekillenmi?tir. Kanuni zaman?ndaki göçler hakk?nda fazla bilgi olmamakla birlikte Sultan Abdülmecit zaman?nda kuzeyde K?z?l?rmak??n ç?k?? yata?? olan ?mranl? bölgesine göçler ve yerle?imler olmu?tur. Bu zamanda, bölgenin topra?? verimli, suyu ve havas? temiz, ormanlar? bol idi. 19.yüzy?l?n son çeyre?inde, 93 Harbi olarak da bilinen 1876?1878 Osmanl??Rus Sava??´ndan dolay? Erzurum ve Kars illerinden bölgeye devlet eliyle göçler ya?anm??t?r. Göçmenlerin say?s? çok fazlayd? ve bölgeye gelenlerin büyük bir k?sm? devlet taraf?ndan ?imdiki ?mranl? ?lçe merkezinin bulundu?u bölgeye yerle?tirilmi?lerdir. Bugün ?mranl? olan arazi sat?n al?narak muhacirlerin iskan? sa?lanm??t?r. 1870 Sivas Salnamesi´nde 271 hanedeki 1378 muhacirin bölgeye yerle?tirildi?i yer almaktad?r. ?mranl?´n?n yaz?l? kaynaklarda geçen ilk ismi olan Çit Sahras?, bu göçlerden sonra nahiye olmu? ve böylece Çit Buca?? ad?n? alm??t?r. Yazar Aziz B.Erde?ir Astrabadi´nin Farsça yaz?lan Bezm-i Rezm adl? kitab?n?n 494.sayfas?nda Çit´ten ?öyle bahsedilmektedir. Kad? Burhaneddin, Kemah Valisini tedip için Çit Sahras?na indi. ?Kad? Burhaneddin ve Devleti? adl? kitab?nda Doç.Dr.Ya?ar Yücel de 143.sayfada ayn? konudan bahsetmektedir. Bu bilgilere göre, yaz?l? olarak 1340 y?l?ndan beri ?mranl? ve çevresi Çit olarak bilinmektedir. 1890´da Sultan II. Abdülhamit döneminde Hamidabad olarak de?i?tirilen nahiyenin ismi, Hicri 1321 (1905) Sivas Salnamesi´nde de Hamidabad olarak geçmektedir. Bölgeye ikinci göç hareketi 1911-12 y?llar?nda ya?anm?? olup 1911 y?l?nda ise Hamidabad ismi Ümraniye olmu?tur. 1 Ocak 1948 tarihinde ç?kar?lan bir kanunla Ümraniye ilçe statüsüne kavu?mu? ve ismi ?mranl? olarak de?i?tirilmi?tir.

Dogal Yapi 

Ilce, il geneline göre daglik bir yapiya sahiptir. Arazi genellikle bozk?r olup, tepelerden olu?maktad?r. Tar?ma elveri?li alan 12.700 hektar olup, toplam orman alan? ise 4635 hektard?r.Daglar kuzey ve güneyden Kizilirmak Vadisine dogru egimli bir sekilde alcalirlar. Imranli´nin kuzey tarafini, ilin en önemli daglari olan Köse Daglari´nin dogu uclari kaplar. Ilcenin kuzeydogusunda bulunan Kizildag 3.025 metre yüksekligi ile hem Sivas ilinin en yüksek dagi, hem Ic Anadolu, Dogu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi´nin kesistikleri yerdir, hem de yurdumuzun en uzun akarsuyu olan Kizilirmak´in dogdugu yerdir. Ilcenin güneyi ise Divrigi´nin dag silsilesi ile karsilasir. Burada ise Çengelli Dagi (2596m) önemli bir yer isgal eder.

?klimi 

Ilcenin iklimi step ikliminden Karasal iklime geçi? özellikleri gösteren bir yap?dad?r.?lçe Karadeniz,D.Anadolu ve ?ç Anadolu bölgesinin kesisti?i biryerde olmas?ndan ötürü ilçe içerisinde çok de?i?ik mevsimsel farkl?l?klar göstermektedir. ilçenin K?z?lda?a bakan bölümü y?l?n 9 ay? çok so?uk olup sadece 3 ay? bahar mevsimi özelli?i gösterir. çengelli da?? k?sm?na bakan bölüm ise nispeten daha s?cak ve tar?m için daha uygun özellikler gösterir. Kis aylari kar yagisli ve cok soguk gecer. Yazlari ise kisa süreli, sicak ve kurak gecer. Ilcede genelde ilkbahar ve sonbahar aylarinda bol miktarda yagis düser.

Bitki Örtüsü 

?lçenin bitki örtüsü bozk?rd?r. Bu nedenle tar?ma elveri?li olan 12.700 hektar, orman alanlar? ise 4.635 hektard?r. ?klim ?artlar?nda a??r olmas? nedeniyle kavak ve sö?ütten ba?ka a?aç türü zor yeti?mektedir. Meyvecilik yok denecek kadar azd?r. Yeti?tirilen sebzeler de k?? ihtiyac? içindir.

Ula??m 

Ankara-Sivas-Erzincan illerinin birbirine ba?layan kara yolunun ilçeden geçmesi ilçeyi olumlu yönden etkilemektedir. ?lçe bu kara yolu ile Sivas iline 106 km?dir. 1988?1989 y?llar?nda Köy Hizmetleri Müdürlü?ünce ilçeyi Su?ehri ilçesine ba?layan bir stabilize yol yap?lm?? ve halen kullan?lmaktad?r.

Akarsular? Ve Yeralt? Sular?

?lçenin akarsu olarak en büyük ?rma?? K?z?l?rmak?t?r.Günümüzde K?z?l?rmak´?n Çukuryurt Köyü k?sm?nda sulama ve HES amaçl? bir baraj yap?lm??t?r. F?rat?n bir kolu olan görelis deresi ?mranl?´n?n güneydo?u k?sm?nda ayr?ca K?z?l?rmak´?n bir kolu olan ac?dere çay? ise ?mranl?´n?n Güneyinde yer almaktad?r. ilçede onlarca dere mevcut olup hemen hemen her köyün kendi deresi mevcuttur. Yeralt? sular? olarak ilçenin kuzeyinde Purlar(jipsli karstik arazi) olarak bilinen mevkide bulunmakta kimi yerlerde yüzeye ç?kmaktad?r. bu sular jipsden kaynaklanan co2 çözünürlü?ü çok minerallerle dolu olup sular? ac?d?r.YORUM GÖNDERYORUM GÖNDER
  Adınız Soyadınız :
  Mesajınız :
Not : Lütfen küçük harf kullanınız. Maksimum 500 karakter

Önemli Not : Gönderilen mesajlar sistem tarafından kayıt altına alınmakta olup site yöneticileri tarafından görülmektedir. Lütfen bu hususa dikkat edelim ve başkalarını rahatsız edici mesajlar göndermeyelim.
Sayfa Üretim süresi :0,3359

© 2016 candirkoyudernegi.net
Çandır Köyü Web Portalı http://www.candirkoyudernegi.net

Tam Ekran