Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

Sivas - İmranlıSivas - İmranlı
ÇANDIRÇANDIR
KöyüKöyü
wwwwww
candirkoyudernegicandirkoyudernegi
netnet
Yeni sitemizin tasarımı ve kullanışı nasıl
Anket Anket

Dernek
Dernek Logosu Dernek Logosu

Basın Bülteni Basın Bülteni


Çeşitli Bilgiler Çeşitli Bilgiler

Radyo Radyo


EtkinlikEtkinlik Kayıt Formu Kayıt FormuEtkinliklere kaydolmak için tıklayınız
UlaşımUlaşım Krokisi Krokisi
İletişimİletişim Formu Formuinfo@candirkoyudernegi.net
SohbetSohbet Bölümü BölümüDolu dolu ve hoşça vakit geçirmek için
DavetDavet Bölümü BölümüTanıdıklarınızı çağırın sitemizi canlandırın
Reklamlar Reklamlar

Memurlar Memurlar

YÖREMİZİN NEFFİS KÖY YEMEKLERİ. HAMUR (Hevir): Pi?irilmek istenen ekmek için gerekli olan unu tuzu ayarlanm?? su kat?l?r ve eski hamurdan maya olarak al?­nan ek?i hamur. Hamurun yap?l­d??? tekne bir bez ile kapat?l?r. 1-2 saat bekletilir. Sonra hamur iyice has?l edilir. Ve bir ekme­?in ç?kaca?? kadar yumak (glok) edilir. Sonra ekmek tahtas? (Derh?un) üzerinde oklava (Merdane) ile isteme göre ya yufka (nane tenik) olarak ya da top ekmek (nane pofuk ) olarak aç?l?r. Daha sonra tand?rdaki (Kuruk) ate? üzerinde k?zd?r?lan saç (Sel) üzerine konarak pi?iri­lir. Ekmek genellikle 3-4 günde veya bir hafta için pi?irilir.

EKMEK (Nan) : Unluk bu?­day önce y?kan?r. Daha sonra içerisinde kalan ta? toprak ve yabani ot tek tek ay?klan?r. Bu bu?day eskiden su de?irmenlerine götürülürdü. ?imdi ise mo­torlu de?irmenlere yada un fabrikalar?na götürülür. Su de?irmenlerinde ö?ütülen bu?day?n kepe?i içinde kal?rken fabrika­da ö?ütülen bu?day?n kepe?i ay?rt edilmektedir. 12 ölçek bu?daydan I ölçek de?irmen hakk? ve ö?ütülen undan bir kü­rek un kürek hakk? olarak al?n?r.,

KLORASÎR (Babiko): K?lora sir bölgemizde bili­nen ve yap?lan bir yemektir. Bol tere ya?? ile yap?ld??? için mas­rafl? bir yemek olarak görülür. Ve bundan dolay? önemli gün­lerde yap?l?r. Önemli bir misafi­rin olmas? halinde veya örne?in H?z?r örücünün son gününde Ha­li vakti iyi olanlar taraf?ndan ya­p?l?r. Yeme?i yiyecek olan insan say??ma göre kepekli bu?day unu önce elenir. Tuzu ayarlan­m?? su ile yo?rularak hamur ya­p?l?r. Üst taratma k?zarmas? için yumurta ve salça kar??t?r?larak sürülür. Kabarmas?n diye de bir yemek ka????n?n ucu ile nak??la­n?r. Kömbenin haz?rlanmas?ndan sonra tand?r tezekte yak?l?r. Ya­nan tezek köz haline gelinceye kadar tand?rda iyice ?s?nm?? olur. Daha sonra köz haline ge­len tezek tand?rdan bir kürekle d??ar? ç?kart?l?r. Kömbe beklemeye al?nd?k­tan sonra ayran ?s?t?l?r içerisine sar?msak dövülerek konur. Be­ze sar?lan kömbe bezden ç?kar?­l?r Bir tepsinin içerisine el ile do?ran?r. Üst üste bir piramit gi­bi y???l?r. Sar?msakl? ayran tepesinden a?a?? alta gelinceye ka­dar dökülür.Tereya?? bir tavaya konur. Kahverengine dönü?ünceye kadar k?zg?n ate?te tutulur. K?zg?n tereya?? bir yemek ka??­??yla kömbenin tepesinden dö­külür. Taki kömbe konulan  büyük taba??n kenarlar? göllenene kadar. Sonrada  yenmeye ba?lan?r.

Daha önce yiyenler iyi bilir baya lezzetli görünüyor  :) 

GIRIK (Has?l): G?r?k t?pk? k?lora sir gibi bol tereya?? ile ye­nen bir yemektir. Haz?rlan??? ?öyledir. Tencereye bir miktar su konur. Ve kaynat?l?r. Suya ye­me?i yiyecek ki?i say??ma göre bulgur konur. Tuzu ayarlan?r. Ve kaynat?l?r. Bir defa kaynat?ld?ktan sonra üzerine un ilave edilir. Tencerenin dibi tutmamas? yani yap??mamas? için tahta bir ka­s?k yada oklava ile kar??t?r?l?r. K?s?k ate?te yakla??k yar?m saat kar??t?r?larak pi?meye b?rak?l?r. Pi?tikten sonra büyük ve geni? bir taba??n içine konulduktan sonra içi oyulur ve k?zart?lan tere ya? ile doldurulur.

JARJUN ( Jarun ) : Yine bir hamur yeme?idir. Önce un ile süt kar??t?r?l?r. Yo?urt ?ekline gelene kadar kar??t?r?r. Ve tuzu ayarlan?r. Daha sonra tereya?? tavada eritilir, içerisine bu yo?urtumsu hamur dökülür. K?zar­t?l?r ve servis yap?l?r.

OAVUT (Kavut): Y?kanm?? bu?day ate?te k?zd?r?lm?? saç üzerinde kavrulur. Buna Bijerik (Kavurga) denir.   Kavrulmu? bu?day el de?irmeni (Distar) ile ö?ütülür. Daha sonra tereya?? ile kavrulur. Tereya?? ba?ka bir kapta eritilir. Bir miktar tuz ve su kat?l?r. Buna ö?ütülmü? kavut ilave edilerek kar??t?r?l?r. Bir ma­cun halini alan kavut ekmek ile yada ekmeksiz olarak yenecek ?ekilde servise haz?r olur. Kavutun birde armuttan (hermi ) yap?lan? vard?r.

HEVLE (Helva): Un daha ön­ce eritilmi? tereya??na dökülür ve ate?te k?zart?l?r. Sonra baz? yerlerde so?uk suya baz? yerler­de de kaynar suya çeker konarak ?erbet yap?l?r. Bu ?erbet k?­zart?lm?? una dökülür. Macun halim alana kadar a?aç bir ka­??kla kar??t?r?l?r. Ve ate?ten indi­rilir. Servise haz?r olan helva ba­zen s?cak bazen de so?uduktan sonra yenir.

PÎNCAR (Pancar): Kök pancar?n?n toprak üstündeki ye?il yapraklar? kesilir y?kan?r , do?­ran?r ve kaynat?l?r. Daha sonra suyu s?k?l?r. Üzerine yumurta k?r?larak ya?da k?zart?l?r. Yufka ekmek ile yenir.

GERMÎYA ÎMAMAN (A?ure Çorbas?): 12 ?mamlar ad?na dü­zenlenen bu çorba on iki çe?it yemek maddesi içerir. Bunun için önce su kaynat?l?r ve tuzu ayarlan?r. Ak?amlar? suya kon­mu? ve yumu?am?? yarma (dan) bunun içerisine konur. Bir müd­det kaynamaya b?rak?l?r. Daha sonra nohut, kuru fasulye, üzüm, ceviz, f?nd?k, f?st?k, çir, incir, dut ve ?eker kar??t?r?larak pi?irilir. Bu yemek genellikle muharrem ay?nda cenaze kurban ve dü?ün yeme?i olarak yenebilir.

GERMIYA DÊV  (Ayran Çorbas?) : Su kaynat?l?r. Tuz ve bulgur ilave edilir. Bir müddet kaynat?ld?ktan sonra ocaktan in­dirilir. Ve so?umaya b?rak?l?r. Üzerine dövülmü? sar?msak ka­t?lm?? ayran dökülür ve servis yap?l?r.

GERMIYA PÎVAZ (So?an A??) : Tereya?? bir tencerede eri­tilir. îçerisine bol so?an do?ranarak k?zart?l?r. Suyu ve tuzu ayarlan?r. Kaynad?ktan sonra içerisine ?s?t?lm?? bayat ekmek do?ran?r. Biraz bekletildikten sonra servis yap?l?r.

MARD?MELAX (Mad?mak): T?pk? ?spanak gibi haz?rlan?r. Mardimelax önce toplan?r. Y?­kan?r ve yabanc? otlardan temiz­lenir. Ba?ka bir kapta ya? eriti­lir, Past?rma yada k?yma olarak k?sa müddet kavrulur. ?çerisine merdimelax konur. K?s?k ate?te bir müddet kavrulduktan sonra suyu ve tuzu ilave edilerek kay­namaya b?rak?l?r. Ate?ten indiri­lir ve servis yap?l?r.

QARME (Kavurma): Genel­likle k?? mevsimi için haz?rlanan etli bir yemektir. Kesilen hayva­n?n (Koyun-keçi-s???r) kemikli ve kemiksiz k?sm? birbirinden ay?rt edilir ve büyük bir kapta kaynat?l?r, iç ya? eritilerek kay­nam?? bu etin Üzerine dökülür ve tenekelere bas?larak so?u­maya b?rak?l?r. So?uk bir yerde bekletilen bu etten k?? mevsiminde azar azar al?narak kahvalt?l?k olarak yada üzerine yu­murta k?r?larak yenir.

TORAX (Çökelek): Torak sütten yap?lan özellikle k?? yiye­ce?i olarak muhafaza edilen bir tür  peynirdir. Bu peynirin yap?l??? ve uzun süre muhafaza edili?inin tekni?i bugün unutul-maya yüz tutmu? durumdad?r.


Bu konuda siteye eklemek istedi?iniz bilgileri iletirseniz siteye eklenecektir.


GÖNDERİLEN YORUMLARGÖNDERİLEN YORUMLAR

Ekleyen: ÖZGÜR GEZİCİ 25 Haziran 2009, Perşembe 20:39
onuda sen koy muratım:D:D:D

Ekleyen: MURAT GEZİCİ 21 Haziran 2009, Pazar 17:30
nie çandır çorbasınıda yazmadınız :D:D:D:D

Ekleyen: BİROL İNCİ 17 Aralık 2008, Çarşamba 15:45
Deneme yorumudur

Ekleyen: BİROL İNCİ 21 Eylül 2008, Pazar 00:54
Bu açıklama gerçekten güzel olmus
YORUM GÖNDERYORUM GÖNDER
  Adınız Soyadınız :
  Mesajınız :
Not : Lütfen küçük harf kullanınız. Maksimum 500 karakter

Önemli Not : Gönderilen mesajlar sistem tarafından kayıt altına alınmakta olup site yöneticileri tarafından görülmektedir. Lütfen bu hususa dikkat edelim ve başkalarını rahatsız edici mesajlar göndermeyelim.
Sayfa Üretim süresi :0,4004

© 2016 candirkoyudernegi.net
Çandır Köyü Web Portalı http://www.candirkoyudernegi.net

Tam Ekran